Hiv-statistik

Hiv statistik för 2011

Statistiken är hämtat från Smittskyddsinstitutets hemsida: http://www.smi.se/nyhetsarkiv/2012/hiv-forsta-halvaret-2012–antalet-fall-pa-samma-niva-som-forra-aret/.

Den markerade texten är de delar av hiv-statistiken som rör män som har sex med män!

Hiv/aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen 1983. Sedan dess har det fram till slutet av år 2011 rapporterats totalt 9 891 fall av hivinfektion, varav 2 428 har fått aidsdiagnos och 2 131 har rapporterats avlidna. I slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård. Det motsvarar en prevalens på cirka 60 personer per 100 000 invånare.

Utfall och trend

2011 rapporterades 465 fall (5 fall/100 000 invånare). Det är en minskning jämfört med 2010 då 491 fall rapporterades (siffran är korrigerad), men antalet ligger på samma nivå som det genomsnittliga antalet under föregående femårsperiod. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003 (figur 1). Under 1990-talet rapporterades i genomsnitt 280 fall per år. Sedan 2003 har det i medeltal rapporterats 440 fall per år.

Figur 1. Totalt antal rapporterade fall av hivinfektion per år 2000 – 2011 och antalet av dessa som är födda i Sverige respektive i annat land

Åtminstone 66 av de 465 fallen (14 procent) hade diagnostiserats tidigare i annat land och kände till sin diagnos innan de flyttade till Sverige. Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas. Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige, men sen diagnos förekommer även bland svenskfödda.

Ålder och kön per smittväg

Av fallen var 293 män (63 procent) och 171 kvinnor. För ett fall saknas information om kön. Medianåldern för män vid fallanmälan var 38 år och för kvinnor 32 år. Medianåldern skiljer sig åt beroende på smittväg. För män som smittats via heterosexuell kontakt var medianåldern 41 år vid anmälan medan den för kvinnor var 33 år. För män som smittats genom sex med män var medianåldern 37 år. För män som smittats genom injektionsmissbruk var medianåldern 41 år medan kvinnliga injektionsmissbrukare hade en medianålder på 33 år. Det kan skilja flera år mellan åldern vid anmälan och åldern vid smittotillfället.

Smittväg och smittland

Av samtliga rapporterade fall 2011 var 256 (55 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, 106 (23 procent) genom sex mellan män, 22 (5 procent) utlandsfödda barn hade smittats via modern i samband med förlossning, 14 (3 procent) via injektionsmissbruk, 5 (1 procent) var utlandssmittade via blod eller blodprodukt. För 8 fall (2 procent) uppgavs annan smittväg och för resterande 53 fall (11 procent) saknas uppgift om smittväg. Detta beror på att de flesta smittats före ankomst till Sverige, och att smittvägen därför varit svår att utreda.

Av samtliga rapporterade fall hade 345 (74 procent) smittats utomlands och av dessa var 84 procent (291 fall) födda utomlands. Av de utlandsfödda hade 56 procent kommit till Sverige under 2011, och 80 procent 2009 eller senare. De flesta utlandsfödda var immigranter från länder med hög förekomst av hiv i befolkningen och hade smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige (figur 2).

42 svenskfödda personer rapporterades smittade utomlands 2011. Det är något lägre än genomsnittet för föregående femårsperiod, då 50 fall rapporterades per år vilket beror på att något färre män rapporterades ha smittats via homosexuella kontakter utomlands. Majoriteten, 28 fall (25 män och 3 kvinnor), var svenskfödda som smittats utomlands och hade smittats via heterosexuella kontakter, vilket är i nivå med föregående femårsperiod. Smittländerna för svenskfödda som smittats utomlands skiljer sig åt beroende på smittväg. Thailand var det vanligaste landet bland dem som smittats genom heterosexuella kontakter i utlandet (68 procent), medan män som smittats utomlands genom sex med män vanligen hade smittats i västeuropeiska länder (90 procent).

107 av alla fall (23 procent) rapporterades ha blivit smittade i Sverige varav majoriteten, 63 fall (59 procent), var män som smittats genom sex med män (figur 3). Färre fall har rapporterats per år i denna grupp under 2010 och 2011 jämfört med den föregående femårsperioden (figur 3), men fortfarande är det bland män som har sex med män som majoriteten av de inhemska fallen rapporteras. Smitta genom heterosexuell kontakt i Sverige rapporterades för 34 fall (32 procent), 19 män och 15 kvinnor. Bland personer smittade i Sverige utgjorde utlandsfödda 62 procent av de heterosexuellt smittade fallen och 35 procent av de homosexuellt smittade männen. Endast sju personer rapporterades ha smittats via injektionsmissbruk i Sverige 2011. Detta är en stor skillnad jämfört med föregående femårsperiod då i medeltal 27 fall per år rapporterades som inhemsk smitta i denna grupp.

Figur 2. Rapporterad smittväg för fall av hivinfektion som smittats utomlands 2000-2011

Figur 3. Rapporterad smittväg för fall av hivinfektion som smittats i Sverige 2000 – 2011

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen under 2011 varierade mellan länen från 1 fall till 10 fall per 100 000 invånare. I genomsnitt rapporterades 5 fall per 100 000 invånare i landet. Högst incidens, 9 fall per 100 000 invånare, rapporterades från Västernorrland, Gävleborg och Stockholm. Stockholm stod ensamt för 40 procent av alla rapporterade fall.

Aids

Aids, som är slutstadiet av hivinfektionen, var anmälningspliktigt i Sverige 1983–2005. Därefter är information om patienten utvecklat aids en frivillig komplettering till den obligatoriska hivfallanmälan. Antalet rapporterade fall av aids var som högst 1995 då 198 fall rapporterades. Sedan introduktionen 1996 av den nya effektivare hivbehandlingen har dock antalet rapporterade aidsfall minskat och stabiliserats. 2011 rapporterades 53 fall, framför allt bland immigranter som smittats före ankomsten till Sverige. Antalet rapporterade fall av aids 2011 är i nivå med medeltalet rapporterade fall den senaste femårsperioden (55 fall per år).

Analys

Ökningen som observerats av totala antalet rapporterade fall sedan 2003 är framför allt relaterad till ett ökat antal fall bland immigranter smittade före ankomsten till Sverige. Ökningen av antalet fall som sågs bland män som har sex med män 2005-2009 ser nu ut att ha stannat av. Det är dock förtidigt att säga om detta är ett trendbrott. Färre fall har även rapporterats bland injektionsmissbrukare smittade i Sverige med endast 7 fall rapporterade i gruppen under 2011. Om denna minskning i antal rapporterade fall beror på ändrade injektionsvanor, ökad tillgång till rena sprutor och kanyler, eller minskad testing i gruppen är oklart.

Antal rapporterade fall av hivinfektion i Sverige speglar framför allt den globala förekomsten av hiv och migrationsströmmar. En majoritet av de nyupptäckta fallen återfinns bland immigranter från länder i världen där hiv är vanligare än i Sverige. Den inhemska smittspridningen är fortsatt låg och framför allt begränsad till grupper med högre risk att smittas. Tack vare dagens effektiva hivbehandling med kraftigt minskad dödlighet som följd lever allt fler människor med hiv i Sverige vilket gör att prevalensen ökar något i befolkningen för varje år. Hivbehandling bidrar också till minskad smittsamhet och sannolikt minskad smittspridning i befolkningen. Alla hivpatienter i Sverige som är i kontakt med svensk sjukvård och är i behov av behandling får det, vilket motsvarar 80 procent av patienterna. Även om prevalensen i den svenska befolkningen (0,06 procent) är mycket låg internationellt sett, är förekomsten bland injektionsmissburkare och bland män som har sex med män avsevärt mycket högre än i befolkningen som helhet. Bland män som har sex med män var den självrapporterade hivprevalensen i Sverige 4,8 procent i den europeiska EMIS-studien 2010. Även om denna siffran är hög jämfört med den generella befolkningen i Sverige så är det dock en lägre prevalens än vad som rapporterats bland män som har sex med män i flertalet Västeuropeiska länder.

Hiv statistik för första halvåret 2012

Statistiken är hämtat från Smittskyddsinstitutets hemsida: http://www.smi.se/nyhetsarkiv/2012/hiv-forsta-halvaret-2012–antalet-fall-pa-samma-niva-som-forra-aret/.

Under det första halvåret 2012 rapporterades 219 fall av hivinfektion till Smittskyddsinstitutet (SMI). Detta är på samma nivå som motsvarande period 2011 men lägre än första halvåren 2009 och 2010. Det betyder att totalt har mer än 10 000 hivfall rapporterats i Sverige sedan 1980-talets början, varav ca 6 000 personer med hiv lever i Sverige idag. Av de 219 rapporterade fallen var 80 kvinnor och 138 män. För ett fall saknas uppgift om kön. Medianåldern för alla fall var 35 år, med en spridning mellan 0 och 75 år.

Inhemsk smitta:

24 procent av de anmälda hivfallen (54 fall) angavs vara smittade i Sverige. Liksom föregående år rapporterades drygt hälften av den inhemska smittan ha skett via sex mellan män (30 fall), medan heterosexuell smitta stod för ungefär en tredjedel (16 fall). Under första halvåret 2012 har 8 personer rapporterats smittade via injektionsmissbruk i Sverige, vilket är fler jämfört med samma period föregående år då ovanligt få fall rapporterades i denna grupp (4 fall 2011). Sex av fallen tillhör en smittkedja som identifierades bland injektionsmissbrukare i Kalmar län under våren. I slutet av maj startades ett sprutbyte vid länssjukhuset i Kalmar vilket kan bidra till att begränsa fortsatt smittspridning. Ett barn uppges ha blivit smittat i samband med förlossning Sverige, vilket är ovanligt.

Majoriteten smittade utomlands

62 procent (165 fall) av de anmälda hivfallen uppges blivit smittade utomlands. 17 procent (23 fall) i den utlandssmittade gruppen var födda i Sverige och smittade antingen på heterosexuell väg (9 fall) framför allt i Thailand (3 fall), eller via sex mellan män (13 fall) vanligtvis i Europa (6 fall) men också Thailand (3 fall). För en svenskfödd person smittad utomlands saknas information om smittväg.

För ett fåtal utlandssmittade saknades uppgift om födelseland. Övriga utlandssmittade rapporterades vara födda utomlands och liksom tidigare var majoriteten av dem sannolikt smittade före ankomst till Sverige, mestadels i länder i Afrika söder om Sahara. Det enskilt vanligaste smittlandet bland utlandsfödda var dock Thailand (16 fall).

Bland utlandsfödda som smittats utomlands var heterosexuell kontakt den huvudsakliga rapporterade smittvägen, men även smitta mellan män som har sex med män samt andra smittvägar rapporterades.

För 14 procent (30 fall) av de anmälda fallen saknades information om smittland.

Viktiga åtgärder för att förebygga spridning av hiv

I Sverige är den inhemska smittspridningen fortsatt låg och framför allt begränsad till grupper med högre risk att smittas, framför allt män som har sex med män. Det finns därför ett fortsatt behov av riktade preventionsinsatser för att minska smittspridningen av hiv och andra sexuellt överförda infektioner i denna grupp. Under våren 2012 upptäcktes ett utbrott av hivinfektion bland injektionsmissbrukare i Kalmar län. Utbrottet visar på hur snabbt smittspridningen kan ske i denna grupp vid delning av orena sprutor. För att minska risken för nya utbrott av hiv och hepatit B och för att kunna minska den pågående spridningen av hepatit C bland injektionsmissbrukare är det viktigt att starta lågtröskelmottagningar som innefattar sprutbyten på de platser där det finns ett behov för det. Därigenom ges även ökad möjlighet till testning och hepatit B-vaccination i denna grupp och vidare länkning till beroendevård.

Den rapporterade incidensen av hiv i Sverige, och variationer i antal fall mellan enskilda år, präglas idag i hög grad av den globala förekomsten av hiv och migrationsströmmar. Det är viktigt att personer som immigrerar till Sverige från länder där hiv är mer vanligt förekommande tidigt efter ankomst till Sverige erbjuds hälsoundersökningar som omfattar hivtest för att möjliggöra snabb diagnos och behandling. Detta gäller all slags immigration oavsett orsak till inflyttningen till Sverige. Det enskilt vanligaste födelselandet bland utlandsfödda som rapporteras med hivinfektion är idag Thailand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s